H2Owystarczykroplawody

Temat: Jak założyć firmę przewożącą taksówkami
...licencji, * czas, na jaki licencja ma być udzielona. Do wniosku o udzielenie licencji należy dołączyć: * odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej; * kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON); * kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP); * zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność oraz oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki co do kwalifikacji i niekaralności, * wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 6września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z...
Źródło: fan4truck.yoyo.pl/forum/viewtopic.php?t=188Temat: Prawa lekarza
...lekarza, lekarza dentysty bez konieczności uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty albo bez konieczności uzyskania wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich lub rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, jeżeli każdorazowo przed rozpoczęciem wykonywania zawodu złoży w okręgowej izbie lekarskiej, właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu: 1) pisemne oświadczenie o zamiarze wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, z podaniem miejsca i czasu jego wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 2) zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzające, że wykonuje zawód lekarza, lekarza dentysty w tym państwie, oraz 3) zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa...
Źródło: medykforum.pl/showthread.php?t=565


Temat: rozbój, co robić
a) jakie są szanse skazania - na to pytanie nikt Ci nie odpowie, to oceni sąd b) jeśli jesteś tylko pokrzywdzonym, to w postępowaniu sądowym nie jesteś stroną, więc adwokat/pełnomocnik nie jest Ci potrzebny. Stroną w postępowaniu sądowym możesz stać się składając oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego (do czasu rozpoczecia przewodu sądowego na rozprawie głównej - czyli do czasu odczytania aktu oskarżenia przez oskarżyciela), lub też wnosząc powództwo cywilne (ten sam termin na złożenie co powyżej) - wtedy oczywiście mozesz ustanowić pełnomocnika, ale mozesz też działać osobiście. c) będąc tylko pokrzywdzonym nie będziesz obciążony żadnymi...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=8350


Temat: Ob. Białorusi Rosji Ukrainy Mołdowy praca przez 6 miesięcy!
...pracę obywatele Białorusi, Rosji, Ukrainy i Mołdowy mogą wykonywać pracę w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia podmiotu o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie. 1. Podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z kopią w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania składającego oświadczenie. 2. Zarejestrowane oświadczenie przekazuje cudzoziemcowi, który na jego podstawie uzyskuje wizę w celu wykonywania pracy w konsulacie polskim w kraju stałego zamieszkania cudzoziemca. 3. Cudzoziemca można zatrudnić lub powierzyć...
Źródło: rosjapl.info/forum/viewtopic.php?t=6757


Temat: od podatku zwolnieni zostali podatnicy, którzy........?
...w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium RP, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów. Tak więc, aby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości, należy w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży złożyć oświadczenie o zamiarze wydatkowania uzyskanego przychodu, w terminie i na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. a) lub lit. e) cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. PYTANIE NR 1: jak ma brzmieć to oświadczenie? czy jest jakiś wzór?? Termin złożenia oświadczenia ma charakter materialny i nie jest możliwe jego przywrócenie. Jednakże w przypadku gdy podatnik nie złoży w terminie stosownego oświadczenia i...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=97778


Temat: GDZIE REJESTROWAĆ samochód, jeżeli....
...się powołać na obowiązek meldunkowy, który wbrew panującym opiniom obowiązuje nadal w Polsce, ale wobec braku sankcji za jego niedopełnienie trudno sankcjonować od strony jakieś postępowania z tym związane – tym bardziej, że często brak zameldowania nie wynika z winy strony. W takich wypadkach należy mieć na uwadze, że jako adres strony należy przyjąć ten, która strona wskaże we wniosku i co do którego będzie skłonna złożyć oświadczenie o zamiarze stałego przebywania w rozumieniu ustawy o ewidencji ludności bez względu na spełnienie obowiązku meldunkowego (w praktyce wiele wydziałów nie przyjmuje tej wykładni prawa – mimo, iż jest od lat zalecana nawet w interpretacjach ministerstwa transportu). Kpa jako właściwość miejscową podaje też miejsce ostatniego pobytu strony, co jest częściej przyjmowana zasadą w praktyce. Kiedy jednak strona nie...
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=3205


Temat: Wykup mieszkania pracowniczego
Wykup mieszkania pracowniczego   Chciałabym się dowiedziec jak długo wojewoda może zwlekac z decyzją o wykupie pracowniczego mieszkania będącego własnością przedsiębiorstwa państwowego (służba zdrowia). Dodam że oświadczenie o zamiarze nabycia lokalu mieszkalnego zostało złożone ok. 3 lat temu.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=26496


Temat: Rozbudowa domu z 1936r.
...w parterze z tarasem nad nimi. Instalacja elektryczna jest naziemna, woda z istniejącego przyłącza, gazu nie ma - butle, kanalizacji jeszcze nie ma-w trakcie budowy w gminie, mamy szambo. Domek jest na wsi. Z tego co wiem pozwolenie uzyskam do końca miesiąca, co wtedy żeby przyspieszyć (stron typu sąsiedzi nie będzie, bo dobudowa ich nie dotyczy, będzie z zupełenie innej strony)-co wpisac przy odbiorze pozwolenia, czy mogę już wtedy złożyć oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia robót (kierownika i ekipę już mam)?
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=67977


Temat: Jaka kara za nieodprowadzenie podatku?
...o odsetki za zwłokę od terminu płatności podatku (14 dni od daty zbycia) do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży - w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych; * pełne odsetki za zwłokę każdy następny dzień zwłoki po upływie dwóch lat od daty sprzedaży. Nie wypełnienie zobowiązania do wydatkowania kwoty przychodu, które podatnik podjął składając w urzędzie skarbowym oświadczenie o zamiarze wydatkowania kwot na określony cel, nie podlega żadnej innej karze oprócz odsetek za zwłokę. Jeżeli podatnik nie zadeklarował wydatkowania pieniędzy na określony cel, powinien wówczas niezwłocznie wpłacić do urzędu skarbowego zaległy podatek wraz z pełnymi odsetkami za zwłokę liczonymi od 15 dnia po sprzedaży nieruchomości, oraz złożyć zaległą deklarację PIT-23.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=6098


Temat: Podatki w Nieruchomościach
...0,0939 ha na jakim został wybudowany) 15.03.2007 r. Podatnik nie był zameldowany na pobyt stały w niniejszym budynku przez okres co najmniej 12 miesięcy przed datą jego zbycia. Środki pieniężne uzyskane z przewidywanej sprzedaży nieruchomości przeznaczone zostaną na zakup nowej nieruchomości i/lub wybudowanie w ciągu 2 lat od daty sprzedaży nowego budynku mieszkalnego. Jednocześnie w terminie 14 dni od dnia sprzedaży złożono w tut. Organie oświadczenie o zamiarze przeznaczenia pieniędzy na zakup nowej nieruchomości i/lub wybudowanie w ciągu 2 lat od daty sprzedaży nowego budynku mieszkalnego. Dokonana sprzedaż nieruchomości jest pierwszą sprzedażą jaka została zrealizowana w 2007 r. i nie nastąpiła w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Stanowisko Podatnika w przedmiotowej sprawie: 1. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przychód...
Źródło: maszewska37.sisco.pl/forumphpbb/viewtopic.php?t=87


Temat: likwidacja stanowiska a zatrudnienie
  Czy w takim wypadku pracodawca nie powinien zawiadomić zwolnionego pracownika o naborze do pracy i wyznaczyć mu termin, w którym były pracownik powinien złożyć oświadczenie o zamiarze podjęcia pracy?
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=105531


Temat: Oświadczenie o zamiarze korzystania z uprawnień
Oświadczenie o zamiarze korzystania z uprawnień rodzicielskich a praca w nadgodzinach Pracodawca polecił pracę w godzinach nadliczbowych pracownicy opiekującej się 3-letnim dzieckiem. W trakcie kontroli Inspektor PIP zauważył, że w jej aktach osobowych brak jest zgody na wykonywanie pracy w takich warunkach. Na czym polegał błąd pracodawcy? Co grozi mu w trakcie kontroli PIP?
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2310


Temat: problem z pit-23
problem z pit-23   witam, sprzedalam mieszkanie ktore nabylam przed koncem 2006 roku - mieszkanie znajdowalo sie w Olsztynie. W terminie 14 dni od sprzedazy zlozylam w urzedzie skarbowym w Olsztynie oswiadczenie o zamiarze wydania calej kwoty ze sprzedazy na cele mieszkaniowe. Wiem , ze ciązy na mnie obowiazek zlozenia pit-23. Nie wiem jednak, kiedy powinnam to zrobic? Niektore zrodla internetowe podaja, ze powinnam zlozyc te deklaracje razem z oswiadczeniem o zamiarze wydania calej kwoty na cele mieszkaniowe. Inne zrodla podaja ze po 2 latach. Jak jest naprawde? Im wiecej czytam, tym mniej wiem... Inny problem zwiazany z tym podatkiem polega na tym, ze...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=62731


Temat: Adriano Komputero(wa) i dziennik
Pozwolenie na budowę już się uprawomocniło więc pojechałam do Starostwa je "podbić". Panie urzędniczki były bardzo sympatyczne :o :D W miłej atmosferze złożyłam więc dokumenty potwierdzające fachowość i kwalifikacje mojego kierownika budowy (którym okazał się ostatecznie Pan B).Dołączyłam do nich Oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia budowy. Termin określiłam na... MAJ ! A więc już za chwilę ! Jejku... co to będzie, co to będzie ... :o :roll: Aż się boję bać ! Za niewielką opłatą wydano mi opieczętowany DZIENNIK BUDOWY ! :D Zobaczcie jaki jest śliczny : http://img180.imageshack.us/img180/8...owy26wa.th.jpg Teraz pozostaje więc czekać, aż geodeta dokona pierwszego wpisu. Mój kierownik ma zająć się wszystkim ....
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=48465


Temat: urlop na dziecko
Do akt pracownicy : oświadczenie o zamiarze korzystania z wolnych dni w związku z art. 188 kp do wglądu : dokument potwierdzający wiek dziecka
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2520


Temat: Brak meldunku
...przyjąć, że organem właściwym ds. rejestracji będzie organ ostatniego stałego meldunku strony, ale ten ostatni stały meldunek to nie koniecznie musi być adres zamieszkania tej osoby... I co wtedy? Wtedy stosujemy już wieloletnią wykładnie ministra transp. (ale nowej póki co nie ma), żeby za miejsce zamieszkania strony uważać adres, jaki wskaże ona we wniosku o rejestrację jako swój adres zamieszkania i co do jakiego jest w stanie złożyć oświadczenie o zamiarze stałego pobytu tam, bez względu na spełnienie obowiązku meldunkowego. Póki co nie ma zgody z ministerstwa, ani możliwości prawnej aby w DR wpisywać na wzór dowodów osobistych i nawet PJ wpis meldunku "brak". Wskazywanie adresu przez stronę wydaje się jedynym logicznym rozwiązaniem, ale w praktyce może prowadzić do wielu nadużyć i paradoksalnych sytuacji, dlatego wielu szefów WK odmawia rejestracji...
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=4248


Temat: Opieka nad dzieckiem do 14 lat
Witaj, Z tego co wiem każda firma wypracowała swoją praktykę. U nas poprzednia kadrowa, kazała przy każdorazowym wypełnianiu wniosku o opiekę pisać ,, żona nie korzysta''. Wiem , że PIP zakwestionowała ten sposób postępownia. Myślę, ze najlepiej jest , aby osoba zamierzajaca korzystać z opieki w danym roku napisała takie oświadczenie o zamiarze korzystania z opieki lub się jego zrzeczenia . Pozdrawiam
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1039


Temat: ZAROBKI
...w połowie ubiegłego roku na podstawie rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 27 czerwca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. nr 120, poz. 824). Najpierw pracownik musi znaleźć pracodawcę, który zechce go zatrudnić. Potem pracodawca udaje się do urzędu pracy i zgłasza, że zamierza zatrudnić obcokrajowca. Tam dostaje oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obcokrajowcowi. Ten dokument wysyła pracownikowi. Z promesą zatrudnienia Ukrainiec czy Białorusin udaje się do polskiego konsulatu i na tej podstawie otrzymuje wizę pozwalającą mu wjechać do Polski. Rozczarowani przedsiębiorcy Zdaniem Józefa Zubilewicza, prezesa Erbudu (firma budowlana), rząd nadal nie wie, jak obsadzić wolne miejsca pracy cudzoziemcami. W jego opinii...
Źródło: nastacji.easyisp.pl/viewtopic.php?t=711


Temat: 2 dni opieki nad dzieckiem
witam czy oświadczenie o zamiarze korzystania z dwóch dni opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14 zgodnie z art. 188 kp. musi być składane co rok i wkładane do akt osobowych oraz czy może być tak ze w jednym roku z 2 dni opieki korzyta 1 z rodziców a w nastęnym 2 rodzic? Z góry dziękuję za informacje.
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2443


Temat: Prośba o pomoc :(- Podatek od spadku z 1998 roku za dom
...potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku – jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Powyżej fragment - ten najważniejszy :) Możesz skorzystac z ulgi z art. 16 jezeli spełniasz warunki. Rzeczywiście inne zwolnienie nie przysługuje ze względu na datę zgonu. Najlepiej napisać oświadczenie o zamiarze skorzystania z ulgi z art. 16 (często w US mają wzór). Jeżeli udział wynosi 75m to ok.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=48036